Plan een afspraak!

Privacyverklaring

Introductie en werkingssfeer
Dit is het privacy beleid van Qonnections B.V. (Qonnections) en de aan haar direct gelieerde organisaties. Wij zijn een staffing bureau dat gespecialiseerd is in het bemiddelen van marketing- en HR-professionals. Daarnaast ondersteunen we onze klanten in het vinden van geschikte kandidaten voor marketing- en HR-vacatures.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle personen die contact hebben met Qonnections, met uitzondering van haar werknemers. Dit privacybeleid is van toepassing op:
•  Kandidaten, klanten, bezoekers, sollicitanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere relaties van Qonnections; en    
•  Bezoekersvan de website van https://qonnections.nl/ of een aan deze domeinnaam gelieerde domeinnaam;

Deze personen worden hierna gezamenlijk aangeduid met 'u' en 'uw'. De woorden 'wij' en 'ons' verwijzen naar Qonnections. In hoofdstuk 1 worden een aantal begrippen uitgelegd. Deze begrippen zijn in het privacybeleid met een hoofdletter aangeduid.

Bij Qonnections nemen we de bescherming van privacy uitermate serieus. We vinden het belangrijk dat er verantwoord met de persoonsgegevens, van zowel onze opdrachtgevers als onze kandidaten, wordt omgegaan. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. We nemen vanzelfsprekend alle wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),in acht en betrachten de nodige zorgvuldigheid om uw persoonsgegevens adequaat te beveiligen.

We vragen u om dit privacybeleid aandachtig te lezen. Deze privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd in april 2023.

Inhoudsopgave

1. Definities
2. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij kunnen verwerken 

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

4. Gronden waarop wijpersoonsgegevens verwerken 

5. Delen van persoonsgegevens met derden

6. Delen van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

7. Beveiliging
8. Uw rechten
9. Minderjarigen op de website van Qonnections
10. Cookies en soortgelijke toepassingen

11. Contactgegevens
12. Bewaartermijnen

13. Wijzigingen en toepasselijk recht

Definities
Betrokkenen:
 Degene op wie de persoonsgegevens die worden verwerkt betrekking hebben.

Derden: Natuurlijke of rechtspersonen die geen betrokkenen of onderdeel van Qonnections zijn, zoals natuurlijke of rechtspersonen waarmee Qonnections persoonsgegevens deelt op grond van een overeenkomst. Deze derden kunnen verwerkers of medeverwerkers zijn.  

Persoonsgegevens: Alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.  

Verwerking: Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden en vernietigen.  

Verantwoordelijke voor de verwerking: De partij die de gegevens van een betrokkene verwerkt voor een bepaald doel. In dit privacybeleid is de verantwoordelijke voor de verwerking Qonnections.

De persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij kunnen verwerken
Hieronder leggen we uit welke persoonsgegevens Qonnections van u kan verwerken.

Gegevens die door u zelf zijn verstrekt, zoals:
•  Uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en functietitel);  
•  Uw geslacht en geboortedatum;
•  Gegevens na een telefoongesprek met u;
•  Gegevens uit een e-mail van u;   
•  Betalingsgegevens;   
•  Gegevens uit uw CV/gegevens over arbeidsverleden.

Gegevens die we hebben ontvangen via onze websites, nieuwsbrieven en e-mails:  
•  Informatie over het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht;  
•  Uw surfgedrag op de website, zoals:  
•  Welke gegevens/webpagina's u van ons heeft bekeken;  
•  De wijze waarop u door de website navigeert;  
•  Of u een nieuwsbrief of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;  
•  De data en tijdstippen van uw bezoek aan onze website;
•  Het besturingssysteem dat u gebruikt;  
•  Uw browser type en IP-adres;
•  Het internetadres van de website waarmee wordt doorgeklikt;  
•  De geolocatie;  
•  De gegevens die je van de website hebt gedownload.

Gegevens die wij hebben ontvangen uit andere bronnen, zoals:
•  Openbare bronnen die door u beschikbaar en openbaar zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites;  
•  Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster.  

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:    
•  Om uw identiteit te verifiëren;
•  Om onze diensten (en de veiligheid van die diensten) te verbeteren, onder meer door het uitvoeren van controles;
•  Om u te informeren over nieuws en ontwikkelingen bij Qonnections en Qonnections haarproducten en diensten;
•  Om ons instaat te stellen onze diensten te evalueren, te bestuderen en te ontwikkelen; 
•  Om u te contacteren voor nieuwsbrieven als u zich daarvoor hebt opgegeven;  
•  Voor interne kwaliteitsdoeleinden;
•  Om onze websites te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;  
•  Voormarketing-/commerciële doeleinden;  
•  Voorwerving en selectie;  
•  Om aaneen wettelijke verplichting te voldoen die op Qonnections rust;  
•  Om met u contact te kunnen hebben en te reageren op de door u gestelde vragen;  
•  Voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie en ter behandeling van klachten;
•  Om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen;  
•  Om tevredenheidsonderzoeken te kunnen uitvoeren. 

Op deze gronden verwerken wij persoonsgegevens
Om persoonsgegevens te mogen verwerken hebben wij een grondslag uit de AVG nodig.  

We gebruiken de volgende gronden;  
•  U heeft aan Qonnections uitdrukkelijk toestemming gegeven; •  Het gebruik is nodig om een overeenkomst met u uit te voeren of aan te gaan;  
•  Het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
•  In noodsituaties: het gebruik is nodig om een vitaal belang van u of van een ander te beschermen;
 
•  Wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik, tenzij uw belang of het belang van een derde op privacy zwaarder weegt.

Qonnections kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:  
•  De bescherming van uw veiligheid;  
•  Het beschermen van de veiligheid van klanten en/of anderen, de gebouwen en eigendommen van Qonnections;  
•  Voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden;  
•  Het bevorderen van het IT-beheer en de beveiliging te verbeteren;
•  De diensten en de inhoud van onze websites te analyseren en te verbeteren;  
•  Het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening;  
•  Het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening;
•  Communiceren met u en andere relaties van Qonnections;  
•  Onze diensten te leveren, verbeteren, aanpassen, ondersteunen, onderzoeken en analyseren;
 
•  Het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik, en schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteiten.

Delen van persoonlijke gegevens met derden
Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is omdat zij werkzaamheden uitvoeren in opdracht van Qonnections en alleen voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden. Indien een derde partij wordt ingeschakeld, zorgt Qonnections ervoor dat deze partij hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat door ons wordt aangehouden. 

Qonnections kan contractanten van de volgende categorieën inschakelen:   
•  Organisaties waar Qonnections wervingsdiensten voor levert;
•  IT-beheer;
•  Website beheer;
 
•  Website hosting.  

Qonnections blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Qonnections sluit overeenkomsten met derden om ervoor te zorgen dat uw persoons gegevensgoed worden beveiligd.

Qonnections kan door een fusie, overname of verkoop van (een deel van) de organisatie uw persoonsgegevens delen met een derde partij, zoals een potentiële koper of verkoper. Uiteraard zullen wij u hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en u informeren over uw rechten in deze situatie.

Delen van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte
Het kan soms nodig zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan derden die buiten de Europese EconomischeRuimte (EER) zijn gevestigd. In overeenstemming met de AVG zal Qonnections uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER indien:
 

1. De Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt; of

2. Passende waarborgen worden geboden en u afdwingbare rechten heeft en over goede rechtsmiddelen beschikt; of
 
3. De doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met Qonnections; of

4. U uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die de doorgifte met zich brengt; of

5. De doorgifte noodzakelijk is wegens gewichtige redenen van algemeen belang; of 

6. De doorgifte incidenteel en noodzakelijk is voor dwingende belangen van Qonnections en we passende waarborgen hebben genomen en de Autoriteit Persoons gegevens hierover heeft ingelicht.

In situaties waarin Qonnections uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beschermd blijven.
 

Beveiliging
Bij Qonnections nemen we niet alleen privacy, maar ook beveiliging uiterst serieus. Goede beveiligingsmaatregelen zijn cruciaal, zeker binnen de recruitment branche. Daarom proberen we bij Qonnections het zo moeilijk mogelijk te maken voor kwaadwillenden om toegang te verkrijgen tot onze systemen. We hebben onder meerde volgende maatregelen genomen:

•  Alleenpersonen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de persoons gegevens hebben;  
•  Alle werknemers van Qonnections hebben een geheimhoudingsovereenkomst ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie (persoonsgegevens hieronder begrepen);
•  Elektronische verzending van persoonsgegevens vindt altijd via een beveiligde verbinding plaats;
•  De website is beveiligd via HTTPS;  
•  We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens alleen worden gedeeld met derden als we met deze derden passende beveiligingsmaatregelen zijn overeengekomen.

Uw rechten 
Als uw persoons gegevens worden verwerkt, heeft u een aantal rechten, deze zijn hieronder uiteengezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen bij Qonnections of door een e-mail te sturen naar: contact@qonnections.nl. Qonnections verifieert uw identiteit voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.

Qonnections zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt Qonnections u geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn.  

1. Toegang tot persoonsgegevens

U kunt ons te allen tijde vragen aan te geven welke (categorieën van) uw persoonsgegevens Qonnections verwerkt, voor welke doeleinden, uit welke bron de gegevens afkomstig zijn en welke bewaartermijnen worden gehanteerd.  

2. Persoonlijke gegevens wijzigen
Bovendien kunt u te allen tijde contact met ons opnemen om uw persoonlijke gegevens aan te vullen of te corrigeren. In het onwaarschijnlijke geval dat Qonnections onjuiste persoonsgegevens over u heeft verwerkt en/of verstrekt, zal Qonnections dit onmiddellijk corrigeren. Indien Qonnections uw persoonsgegevens heeft gewijzigd, zal Qonnections u hiervan op de hoogte stellen.

3. Minimaliseren van de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u het niet eens bent met de inhoud van de door Qonnections over u opgeslagen persoons gegevens, kunt u een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te minimaliseren.

4. Intrekken van toestemming
U kunt de toestemming die u hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens ook intrekken. Naontvangst van uw brief of e-mail zal Qonnections de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven, onmiddellijk staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

5. Rechtop overdracht van persoonsgegevens (recht op gegevensoverdraagbaarheid)
U kunt de door Qonnections over u opgeslagen persoonsgegevens opvragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Na ontvangst van uw persoons gegevensstaat het u vrij deze informatie over te dragen.  

6. Recht om vergeten te worden
Indien u niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van Qonnections, kunt u een verzoek indienen om al uw persoonsgegevens te verwijderen.  

7. Rechtop bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die Qonnections baseert op grond van een gerechtvaardigd belang van Qonnections of een derde of "uitvoering van een taak van algemeen belang". Indien Qonnections haarverwerking van persoonsgegevens op deze gronden baseert, zal Qonnections haarbelangen afwegen tegen uw privacy. Als u bezwaar maakt kunt u van Qonnections verlangen dat zij de belangen van u en Qonnections opnieuw tegen elkaar afweegt.  

8. Recht om een klacht in te dienen/een rechtsmiddel aan te wenden
Wij spannen ons in om samen met u naar een billijke oplossing te zoeken als u een klacht of probleem hebt met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens. Stel echter dat wij u niet kunnen helpen met uw klacht of probleem. In dat geval kunt u ook eenklacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens of een gerechtelijke procedure aanspannen. De contactgegevens van de NederlandseAutoriteit Persoonsgegevens vindt u door hier te klikken.   

Minder jarigen op de website van Qonnections 
Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze website kunnen bezoeken, verzamelen wij geen persoons gegevens van kinderen onder de 16 jaar zonder toestemming van een ouder/voogd. Dit betekent dat als u 16 jaar of jonger bent, u onze website alleen mag gebruiken onder toezicht van een ouder/voogd.    

Cookies en vergelijkbare technieken
Qonnections maakt op haar website gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. We gebruiken cookies om diensten te verlenen en ervoor te zorgen dat onze diensten correct functioneren. Hierdoor kan Qonnections zien hoe de website bezoekers de website gebruiken. Dit zorgt ervoor dat Qonnections de website kan aanpassen op basisvan de voorkeuren van een gebruiker. Bij een volgend bezoek aan de website van Qonnections worden deze kleine stukjes herkend.   

Contactgegevens
Onze contactgegevens zijn: 
Qonnections B.V.  
Rokin 46-1
1012 KV Amsterdam
contact@qonnections.nl
+31 (0)20 261 9182  

Bewaartermijnen
Qonnections bewaart persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Qonnections bewaart uw persoonsgegevens zo lang wij dit noodzakelijk achten om diensten te verlenen. Zoals: u in staat te stellen onze website te gebruiken en de toepasselijke wetgeving na te leven. Ook gebruiken wij deze om geschillen met partijen op te lossen en voor andere doeleinden die ons in staat stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Qonnections bewaart uw persoonsgegevens in ieder geval gedurende de periode waarin u een overeenkomst met Qonnections heeft. 

Na beëindiging van de klant overeenkomst kunnen wij deze gegevens in onze systemen bewaren. Bijvoorbeeld wanneer een contract is gekoppeld aan een overeenkomst, factuur of een ander officieel document. Gegevens van (potentiële) kandidaten bewaren wij drie jaar. Na deze periode vragen wij de (potentiële) kandidaat om toestemming om hun persoonsgegevens nog drie jaar te behouden. Als potentiële kandidaten niet langer door ons benaderd willen worden, kunnen zij een verzoek indienen voor het verwijderen van diens gegevens uit onze systemen.

Indien u gesolliciteerd heeft op een van onze interne vacatures maar niet wordt uitgenodigd voor een gesprek, of wanneer we er onverhoopt toch niet uitkomen, bewaren we uw gegevens nog vier weken. Na deze periode vragen wij u om toestemming om de persoonsgegevens drie jaar te bewaren. Dit doen wij om u inde toekomst opnieuw te kunnen benaderen, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe vacatures zijn vrijgekomen die aansluiten bij uw profiel.  

Wijzigingen en toepasselijk recht 
Het kan zijn dat we het privacybeleid in de toekomst aanpassen. Dit kan gebeuren wanneer de wet andere eisen stelt, we onze dienstverlening uitbreiden, of omdat we vinden dat we het anders moeten verwoorden. Eventuele wijzigingen vindt u op deze pagina.

Geen van de bepalingen uit dit privacybeleid is bedoeld om een verplichting of overeenkomst tussen u en Qonnections tot stand te brengen. Op de bepalingen uit dit privacybeleid en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.